Lari Hokkanen

Konsultti

lari.hokkanen@demoshelsinki.fi

+358 50 491 2431

Lari on yhteiskuntatieteilijän alku, jota kiinnostaa kompleksisten sosio-ekologisten systeemien ymmärtäminen tieteen avulla. Siinä häntä kiinnostaa erityisesti holistisen kompleksisuusteorian ja reduktionististen tutkimusasetelmien, kuten kokeellisen tutkimuksen, yhteispelin mahdollisuudet. Gradunaan hän tekee satunnaistettua kyselykokeilua (survey experiment) ilmastonmuutosviestinnän vaikuttavuudesta suomalaisten maataloustuottajien keskuudessa, ja aikoo jatkossa olla mukana tuomassa (kvasi)kokeellisia menetelmiä valtavirtaan Suomessa.

Kausaalipäättelyn mahdollistavien menetelmien ympärillä pyörivä hypetys ei häntä kuitenkaan innosta, ja Lari näkee niin perinteiset kyselytutkimukset kuin laadulliset menetelmät erittäin tärkeässä roolissa yhteiskuntatieteissä. Akateemisesti Laria kiinnostaa yhteiskuntatieteiden filosofia, jonka piiristä häntä innostaakin eniten kysymykset juuri tieteellisen evidenssin triangulaatiosta: miten eri menetelmillä tuotettu tieto samasta ilmiöstä pelaa (tai on pelaamatta) yhteen? Oppeja näistä teoreettisista pohdinnoista Lari haluaa käyttää käytännössä näyttöön perustuvan (informed, ei based!) politiikan kehittämisessä. Tärkeää hänelle on myös se, ettei siitä tule teknokraattista asiantuntijahallinnointia.

Larin ydinosaamista ovat:
– yhteiskunnalliset kokeilut
– käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteiden hyödyntäminen politiikkatoimenpiteiden suunnittelemisessa
– eriarvoisuuden ja köyhyyden mikrotason mekanismit

“Tietomme ihmisten käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä on lisääntynyt huimasti viime vuosikymmenien aikana, mutta näitä tuloksia ei ole vielä täysimääräisesti hyödynnetty paremman maailman rakentamisessa. Ihmistieteiden tuloksilla ja ketterillä yhteiskunnallisilla kokeiluilla voidaan rakentaa parempaa ja tehokkaampaa politiikkaa.”

Ennen Demos Helsinkiä Lari toimi tutkimusharjoittelijana Kehitysvammaliitossa ja jatkoi siitä Suomalaisten yksinäisyys -tutkimusprojektiin. Sen takia Larilla on edelleen vahva kiinnostus yhteiskunnalliseen vammaistutkimukseen. Voitettuaan kansainvälisen Sustainergies 2014 -ympäristöinnovaatiokilpailun, Lari perusti Vyyhti Helsinki -osuuskunnan, joka keskittyi ympäristökonsultointiin ja yhteiskehittämiseen. Lari on työskennellyt myös Helsingin yliopistolla tutkimusassistenttina. Näissä tehtävissä ja Demoksella Lari on ollut mukana suunnittelemassa useita kyselytutkimuksia sekä ollut tekemässä suurta määrää tutkimushaastatteluja – ja etnografiaakin parissa hankkeessa. Tieteen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on Larille tärkeää, ja hän ollut esimerkiksi tekemässä Helsingin Sanomille köyhyyskyselyä, ja ollut mukana pääministerin eriarvoisuustyöryhmän toiminnassa. Muuten hän pitää elämänsä vaikuttavimpana juttuna Valtsikan tiedekuntajärjestössä Kannunvalajissa 2015 alulle pistämäänsä vuosittaista Valtava-musiikkifestivaalia.