Avain2030 – YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden avainkysymykset

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030 astui voimaan 1.1.2016. Toimintaohjelman ytimenä ovat 17 yhteisesti hyväksyttyä tavoitetta ja niiden 169 alatavoitetta. Tavoitteiden tarkoitus on poistaa äärimmäinen köyhyys ja tavoittaa kestävä kehitys kaikilla osa-alueilla: taloudellisesti, hyvinvoinnin kannalta ja ympäristöllisesti.

Avain2030-hankkeen yleisenä tavoitteena on antaa kokonaiskuva Suomen lähtötilanteesta, haasteista ja mahdollisuuksista Agenda2030:n toimeenpanossa. Hanke tulee lisäksi osoittamaan Agenda2030 -seurantaindikaattoreiden keskeiset kehittämiskohteet kansainvälisen vertailun ja kotimaisten kokemusten perusteella.

Keskeiset tulokset visualisoidaan ja niistä viestitään infografiikan keinoin. Hanke luo infografiikkaa, joka avaa Agenda2030:n toimeenpanon keskeiset sisällöt ja tavoitteet tuoreella, kiinnostavalla ja yllättävällä tavalla.

Avain2030 antaa perustellut ehdotukset niistä teemoista, tavoitteista ja toimista, joihin Suomessa tulee kiinnittää erityistä huomiota. Näiden toiminnan painopistealueiden tunnistamisessa keskeisenä kriteerinä käytetään Suomen asemaa kansainvälisessä vertailussa eri aihealueilla. Hankkeessa selvitetään Suomen kehityskohdat suhteessa muihin maihin ja kriittisimmät aihealueet ja syyt niiden takana. Hankkeessa pureudutaan myös siihen, millä alueilla Suomi on edelläkävijä ja millä edellytyksillä hyviä käytäntöjä voidaan monistaa muille aihealueille ja muiden toimijoiden käytettäväksi.

Avain2030 on Valtioneuvoston kanslian tilaama puolivuotinen projekti, jonka toteuttavat yhdessä Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Demos Helsinki.