Pakolaisleiriltä osallistuvaksi kansalaiseksi -seminaarisarja

Päätöksentekijöille suunnatussa seminaarisarjassa kuullaan tutkittua tietoa maahanmuutosta ja tunnistetaan tiedon käyttömahdollisuuksia. Kartoitamme yhdessä maahanmuuttopolitiikan kipu- ja vipupisteitä ja keskustelemme niistä rakentavasti. Kutsutut kommentaattorit sparraavat tutkijoita, mutta muidenkin osallistujien on mahdollista antaa palautetta käynnissä oleville STN-hankkeille. Esityksistä rakentuu pala palalta kokonaiskuva etenkin turvapaikanhakijoina ja pakolaisina Suomeen tulleiden maahanmuutosta ja kotoutumisesta. Osallistujien toivotaan seuraavan ja käyttävän STN-hankkeissa kumuloituvaa tietoa jatkossakin. Sarjan aluksi (24.5.2017) kuullaan esityksiä pakolaisuudesta, turvapaikanhakijoista ja kotoutumisen ensi vaiheista. Elokuussa (31.8.) pohditaan maahanmuuttajien työllistymistä, syksyllä kouluttautumista ja integraatiota tukevia palveluja. Mukana on kautta linjan myös mielikuvien ja mediakuvaston merkitystä pohtivia […]

Lue lisää

Savilahden toimijaprofiilit 2030 ja 2050

Miten ihmiset asuvat, työskentelevät ja viettävät arkea vuoden 2030 ja 2050 Kuopiossa? Miten kaupungistuminen, väestörakenteen muutos, digitalisaatio, resurssiniukkuus ja ilmastonmuutos vaikuttavat tai ilmenevät tulevaisuuden suomalaiskaupungeissa ja kaupunginosissa? Savilahden toimijaprofiilit 2030 ja 2050 hankkeessa tutkitaan miten globaalit megatrendit vaikuttavat paikallistasolla. Hanke tuottaa kaupunki- ja aluesuunnittelun tueksi tietoa ja näkemyksiä relevanteista megatrendeistä ja niihin liittyvistä ilmiöistä, sekä tulevaisuuden asukkaiden ja toimijoiden tarpeista ja elämäntavoista. Hankkeessa tuotetaan profiilikuvaukset Savilahden alueen erilaisista toimijoista ja käyttäjistä vuosille 2030 ja 2050. Tulevaisuuden megatrendien vaikutusten arviointi ja huomiointi paikallistasolla tarjoaa kaupungeille mahdollisuuden suunnitella kestävämpiä, adaptiivisempia ja tulevaisuuden […]

Lue lisää

Peloton Club

Peloton Club on kiihdyttämö ja ekosysteemi, joka omistautuu ihmiskunnan historian suurimmasta haasteesta; ilmastonmuutoksesta ja luonnonvarojen ehtymisestä kumpuaville mahdollisuuksille. Autamme kunnianhimoisia startup-tiimejä tarttumaan näihin mahdollisuuksiin tarjoamalla heille tarvittavat työkalut ja verkostot parhaiden ideoiden rakenteluun ja kokeiluun. Keskitymme älykkäisiin ratkaisuihin pääasiassa kolmella aihealueella, joita ovat ruoka, asuminen ja liikkuminen. Peloton Club on kasvanut vuonna 2009 lanseeratusta Peloton-projektista kokonaiseksi ekosysteemiksi, joka tukee teollisuutta ja erilaisia organisaatioita tuote- ja palvelukehityksessä sekä sosiaalisissa innovaatioissa. Peloton auttaa luomaan resurssiviisaita ja vähäpäästöisiä valintoja ja uusia kannattavia bisnesmahdollisuuksia. Vuonna 2011 järjestetyt ensimmäiset Peloton innovaatioleirit loivat uutta energiatehokasta liiketoimintaa. […]

Lue lisää

Building Zero Waste Society

Hiilidoksidipäästöjen ja luonnonvarojen käytön vähentäminen edellyttää edelläkävijöitä sekä uusia toimintamalleja ja innovaatioita. Building Zero Waste Academy -hankkeessa Demos Helsinki etsii suomalaisia kiertotalouden ratkaisuja, jotka tukevat hankkeen koulutuksia, seminaareja ja työpajoja Latviassa ja Valko-Venäjällä. Hankkeessa tuetaan latvialaisia ja valkovenäläisiä jätteiden vähentämiseen tähtäävien projektien ja aloitteiden vahvistamista ja skaalautumista. Tämä tapahtuu erilaisten yhteiskehittämistilaisuuksien kautta. Huhtikuussa 2017 alkaneessa hankkeessa Demos Helsinki työskentelee yhdessä latvialaisten ja valkovenäläisten kansalaisjärjestöjen homo ecosin ja Center for Environmental Solutions kanssa. Hanketta rahoittaa Pohjoismainen ministerineuvosto.

Lue lisää

42 tapaa ottaa nuoret mukaan kaupunkisuunnitteluun

Suomessa nuorten osallistumismahdollisuuksista on säädetty laajasti eri laeissa. Myös esimerkiksi hallituksen kärkihanke keskittyy nuorten ja lasten kuulemiseen. Green manual for youth space -hankkeessa luotiin keinoja ottaa nuoret mukaan kaupunkisuunnitteluun erityisesti alueilla, joilla muodolliset osallistumismahdollisuudet ovat vähäisiä. Hankkeessa tuotettiin yhdessä latvialaisten, suomalaisten ja valkovenäläisten nuorten kanssa manuaali, joka esittää 42 keinoa, joilla koulut, nuorisojärjestöt ja kaupunkien hallinnot voivat luoda nuorille aitoja kykyjä ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan ympäristöönsä. Demos Helsinki työskenteli hankkeessa latvialaisen kansalaisjärjestö homo ecos:in ja valkovenäläisen Minsk Bicycle Society:n kanssa. Hanketta rahoitti Pohjoismaiden ministerineuvosto. Katso hankkeeseen osallistuneiden nuorten videoterveiset täältä.

Lue lisää

BEMINE – Millaisia ovat tulevaisuuden kaupungit?

Suomalaista kaupunkiseutujen suunnitteluyhteistyötä haastavat tällä hetkellä monet ongelmat. Kuntien ja valtion hallinnon eri organisaatiot ovat sektoroituneita ja niiden väliltä puuttuu keinoja, käsitteitä tai toimintatapoja tehdä tuloksekasta yhteistyötä.  Kaupunkiseutujen kehittämisestä puuttuu yhteinen ja kokonaisvaltainen kuva nykytilanteesta ja kehittämisen prioriteeteistä. Nämä vaikuttavat siihen, etteivät suomalaiset kaupunkiseudut pysty saavuttamaan asetettuja sosiaalisia, taloudellisia ja ekologisia tavoitteita. Strateginen tutkimushanke BEMINE pyrkii ratkaisemaan näitä haasteita tuottamalla korkeatasoista tutkimusta kaupungistumisen nykyisistä kehityssuunnista ja niiden vaikutuksista eri alueille sekä kehittämällä yhdessä käytännön toimijoiden kanssa työkaluja ja käytäntöjä, joilla edistetään kaupunkiseutujen suunnitteluyhteistyötä. Hanke tekee läheistä yhteistyötä kaupunkiseutujen suunnitteluun ja […]

Lue lisää

Y-Lab Energiapilotti

Iso osa suomalaisesta rakennuskannasta on 1960-70-luvuilla eikä tämän ajan rakennusten energiatehokkuus vastaa nykyajan standardeja. Tilanteen parantaminen on merkittävä haaste matkalla kohti resurssiviisasta yhteiskuntaa. Energiapilotti on kaukolämmön säästämiseen tähtäävä kokeilu, jossa 1970-luvulla rakennetun elementtikerrostalon huoneistojen sisälämpötilaa mitataan, säädetään ja seurataan. Kokeilun on tavoitteena energiakorjata vanhempi asuinkohde uusimman teknologian avulla ja vähentää kaukolämmön kulutusta. Kokeilu toteutettiin yhdessä M2-Kotien ja Fourdegin kanssa. Fourdeg asensi älytermostaatit 46:een talon 48:sta huoneistosta. Kiinteistöön asennettiin myös WLAN-sisäverkko, jonka kautta älytermostaatit ”keskustelivat”. Kiinteistön asukkaat saivat esittää toiveita asuntojensa sisälämpötiloiksi vaihtoehdoista 19, 21 ja 23 astetta ja Fourdeg vastasi […]

Lue lisää

Kultu2030 – kestävän kulutuksen ja tuotannon politiikan tulevaisuus

Energia- ja ilmastostrategia, kiertotaloustiekartta, Agenda2030. Mikä on kestävän kulutuksen ja tuotannon paikka strategioiden viidakossa? Tarvitaanko kestävälle kulutukselle ja tuotannolle erillistä strategiaa? Mistä aineksista tällainen visio koostuisi? Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia ympäristöministeriön tilaamassa selvityksessä, jonka Demos Helsinki toteuttaa yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa yhteiskehittämisen menetelmin. Tulokset julkaistaan kesällä 2017. Kestävän kulutuksen ja tuotannon strategiatyötä on tehty Suomessa kahdessa Kultu-ohjelmassa (Vähemmästä enemmän ja paremmin 2005 sekä Vähemmästä viisaammin 2012). Ohjelmissa on esitetty lukuisia ohjauskeinoja ja muita toimia, joilla voidaan parantaa kulutuksen ja tuotannon kestävyyttä sekä vähentää yksityisen ja julkisen kulutuksen kasvihuonekaasupäästöjä ja muita […]

Lue lisää

Maailman parhaat kaupungit – kokemusten juurruttaminen Suomeen

Mallia kannattaa ottaa ainoastaan parhailta, ja näin tehdäänkin, kun Urbanismisäätiö kutsuu joukon suomalaisen kaupunkikehityksen huippuosaajia kanssaan viikon mittaiselle vierailulle Portlandiin, joka tunnetaan eloisana ja luovia yrittäjiä houkuttelevana kaupunkina. Opintomatkan suunnittelu alkoi Aalto-yliopistossa ja sen ja sitä edeltävien työpajojen toteutuksesta vastaa Demos Helsinki. Kurssi tarjoaa osallistujille seminaarien ja ekskursion korkeatasoisen ja ajankohtaisen ohjelman, kehittämistehtävien oppimiskokemuksen ja ohjauksen sekä suomalaisen urbanismin kärkivaikuttajien ainutkertaisen ja inspiroivan vertaisverkoston. Matkalla opitut tiedot ja taidot tulevat käyttöön projektin myöhemmissä vaiheissa, kun osallistujat jakavat kokemuksiaan matkasta kirjoitettavassa kirjassa sekä työpajassa, joka kokoaa paikalle myös edellisten opintomatkojen (2012 […]

Lue lisää

Nordic Sustainable Cities

Nordic Sustainable Cities on yhdessä Nordic Innovationin kanssa tehty pohjoismaisen kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen benchmark ja vientiohjelma. Siinä on tehty haastekilpailuin kansainvälisiä benchmark kohteita ja alliansseja. Ne liitetään vientiponnisteluihin, jotka kohdistuvat Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Intiaan.

Lue lisää

Puoliksi tehty – Nuorten antisipaatiot ilmastonmuutoksessa

Puoliksi tehty on vuoden 2016-2017 aikana tehtävä tutkimusprojekti, jossa tutkittiin 16-22 -vuotiaiden nuorten ennakoivaa käyttäytymistä (antisipaatiota) suhteessa ilmastonmuutokseen. Projektissa tutkittiin mekanismeja, joilla ilmastonmuutosta koskeva tulevaisuustieto muuttuu tai ei muutu toiminnaksi. Tutkimusta varten tehtiin sekä ryhmähaastatteluja että yksilöllisiä syvähaastatteluja, joista syntynyttä aineistoa analysoitiin antisipaation käsittettä hyödyntäen.

Lue lisää

Towards Digital Paradise

Millaisia mahdollisuuksia luoda resurssiviisasta ja yhteiskunnallisia ongelmia ratkaisevaa liiketoimintaa liittyy digitalisaation seuraavaan askeleeseen? Towards Digital Paradise -hankkeessa kehitetään sensoriteknologian ympärille uutta liiketoimintaa, joka auttaa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa ja korostaa pohjoismaisia arvoja, kuten luottamusta, yksityisyydensuoja ja osallistumista. Hanke on osa Naked approach -hanketta, jossa suomalaiset yliopistot kehittävät sensoriteknolgoiaa, energiaharvestointia ja printattua elektroniikkaa. Towards Digital Paradise -hankkeessa tutkitaan yhdessä yrityskumppaneiden kanssa mahdollisuuksia kaupallistaa näitä teknologioita. Demos Helsinki vastaa hankkeessa tulevaisuuden liiketoimintamallien kehityksestä, joiden avulla luodaan pohjoismaista näkökulmaa laitteettomaan maailmaan. Demos Helsingin lisäksi hankkeessa ovat  VTT, Aalto-yliopisto,  Lapin yliopisto, Oulun yliopisto ja Tampereen […]

Lue lisää

Region 2050

Region 2050 on koko Ruotsin laajuinen ennakointiprosessi, jossa tarkastellaan alueiden merkitystä globaalistuvassa maailmassa. Projekti tuo yhteen kansainvälisiä ennakointieksperttejä, reilun sata alueellisia strategioita valmistelevaa virkamiestä ja Demos Helsingin skenaarioprosessin. Laaja projekti on kaksivuotinen ja johtaa useisiin julkaisuihin, seminaareihin ja työpajoihin.

Lue lisää

Tulevaisuustyö: Specia

Mitkä yhteiskunnalliset muutosilmiöt vaikuttavat työntekijöiden tulevaisuuteen? Minkälainen ammattiliiton pitää olla 2030? Entä mitä ammattiliittojen pitää tehdä nyt, jotta työn tulevaisuus on kestävällä pohjalla? Projektissa Demos Helsinki ja Specia tekevät tulevaisuustyön, joka valmistaa Speciaa ja sen jäsenistöä tulevaisuuden haasteisiin. Työpajatyöskentelyssä analysoidaan toimintaympäristön muutoksia sekä työn roolia erilaisissa skenaarioissa. Projektin aikana tuotetaan kattava ymmärrys yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksesta ammattiliittojen tulevaisuuteen ja hahmotellaan toimenpiteitä, joihin pitää jo nyt ryhtyä. Lisätietoja projektista: Christopher Rowley, tutkija christopher.rowley@demoshelsinki.fi 0500860666  

Lue lisää

Hyvä elämä Jampassa

  Millaiset palvelut ja toiminta parantaisivat asukkaiden hyvinvointia? Kuinka kaupunki voisi jatkossakin olla kehittämässä alueen toimintaa ja palveluita asukaslähtöisesti? Hyvä elämä Jampassa -projektissa kehitetään Järvenpäässä sijaitsevaa Jampan aluetta tukemaan asukkaidensa hyvinvointia. Hankkeen aikana tunnistetaan asukaslähtöisesti Jampan alueen kehittämiskohteet sekä muodostetaan Järvenpään kaupungille asukaslähtöisen kehittämisen malli. Malli tarjoaa kaupungille työvälineet kehittää alueen palveluita kokeilevasti yhdessä alueen asukkaiden sekä eri toimijoiden kanssa. Jampan alueella on tehty Lähiöuudistus -hanke vuosina 1995-1999, jossa Valtion asuntorahasto rahoitti vuokratalojen peruskorjausta ja samalla kehitetiin alueen asukkaiden arkea. Hyvä elämä Jampassa – hanke on jatkoa alueen kehittämistyölle, ja tarkoitus on tunnistaa […]

Lue lisää

Y-lab kehittää kohtuuhintaista kaupunkilaista vuokra-asumista

Kohtuuhintainen asuminen on yhä harvinaisempaa kaupungeissa. Mitä muita keinoja kohtuuhintaisen asumisen ylläpitämiseen ja lisäämiseen on kuin rakentamalla halvemmalla ja halvemmalle alueelle? Kuinka kohtuuhintaisen asumisen ratkaisuja kehitetään kokeillen? Demos Helsinki ja Y-Säätiö jatkavat yhteistyötään vuonna 2017. Vuoden aikana vahvistetaan Y-Säätiön valmiuksia kehittää toimintaansa kokeillen ja asukaslähtöisesti sekä vahvistetaan Y-Säätiön yhteistyötä hyvää kaupunkilaista elämää kehittävien sidosryhmien kanssa. Y-Säätiö on kansainvälisesti palkittu suomalainen yleishyödyllinen säätiö, jonka tavoitteena on edistää oikeudenmukaisuutta tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Y-Säätiön omistama M2-Kodit on kohtuuhintaiseen ARA-vuokra-asumiseen keskittynyt yhtiö. Rakennusten lisäksi on tarpeen suunnitella käytäntöjä ja palveluverkosto, jotka varmistavat asuinviihtyvyyden ja […]

Lue lisää

Seuraava erä: mikä on pohjoismaisen mallin tulevaisuus?

Miten takaamme reilun tulevaisuuden kaikille, jos varmaa on vain, että kaikki muuttuu?  Mistä on kyse? Seuraava erä on Sitran ja Demos Helsingin käynnistämä visiotyö, joka tähtää pohjoismaisen mallin uudistamiseen, hyvinvoinnin seuraavaan erään. Elämme keskellä valtavaa murrosta, joka heiluttaa yhteiskunnan perusrakenteita. Pohjoismaiset yhteiskunnat ovat olleet valtava menestys, mutta ajastamme puuttuu visio siitä, mihin olemme menossa seuraavaksi. Millaista on edistys yhteiskunnassa, jossa työ muuttuu, politiikka sumenee, kasvu taittuu? Seuraavassa erässä haluamme luoda yhteisen ymmärryksen maailman muutoksesta ja kestävästä hyvinvoinnista, jossa korostuvat pohjoismaiset arvot: ihmisten laaja osallisuus, korkea luottamus ja reiluus. Tulevaisuuden hyvinvoinnin […]

Lue lisää

The Naked Approach – pohjoismainen näkökulma laitteittomaan maailmaan

Millaisia mahdollisuuksia ihmisten kyvykkyyksien ja resurssiviisaamman maailman näkökulmasta liittyy digitalisaation seuraavaan askeleeseen? Naked Approach on kolmen vuoden strateginen tutkimusavaus, jossa etsitään ja kehitetään vaihtoehtoista, ihmislähtöistä tapaa toimia digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Design-, teknologia- ja liiketoimintaratkaisuja kehitetään ja tutkitaan ihmislähtöisesti ja pohjoismaisia arvoja korostaen. Hyperkytkeytyneessä yhteiskunnassa ihmisten ja asioiden lisääntyneet kontaktit mahdollistavat uusia osallistumisen tapoja ja kyvykkyyksiä sekä ihmisten kokeman hyvinvoinnin lisäämistä luonnon kantokyvyn rajoissa. Demos Helsinki on julkaissut aiheesta kaksi tulevaisuusskenaarioita, joissa aikamme isoimmat yhteiskunnalliset haasteet on ratkaistu uusien teknologioiden ja käytäntöjen avulla.  Lue julkaisu täältä. Hyperkytkeytyneessä liiketoiminnassa syntyy uusia arvonluonnin tapoja. […]

Lue lisää

TRY OUT!

TRY OUT! -hankkeessa rakennetaan kokeiluihin ja yhteiskehittämiseen perustuva innovaatioalusta Helsinkiin kokeiluympäristöineen. Alusta tarjoaa alkuvaiheessa oleville, erityisesti Helsingin yliopiston piirissä syntyneille yrityksille mahdollisuuden uusien kiertotalouden ja cleantechin liiketoimintamallien, sektorien välisten toimintatapojen ja yhteistyömuotojen kokeilulle, joista toimivimmat etenevät markkinoille. Alusta tarjoaa aloitteleville yrityksille ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää liiketoimintamalliaan kokeilevasti yhdessä eri alojen ammattilaisten, yritysten ja kaupunkilaisten kanssa. Samalla synnytetään esimerkiksi sisäilman laatuun ja liikenteeseen kytkeytyviä ratkaisuja, joilla siirrytään askel lähemmäksi resurssiviisasta yhteiskuntaa. Kiertotalous ja puhtaan teknologian uudet ratkaisut uudistavat radikaalisti sitä, millaisia palveluja ja tuotteita tuotamme ja kulutamme. TRY OUT! -hankkeen tarkoituksena on […]

Lue lisää

TAIKA! – Taidetta kansalle – OKM:n strateginen kokeilu

Seitsemän kymmenestä suomalaisesta haluaa taidetta arkiympäristöönsä. Julkinen taide on tasa-arvoinen taiteen muoto, sillä esimerkiksi puistoon sijoitetusta taideteoksesta saavat nauttivat kaikki asukkaat ilmaiseksi. Jopa 90 % suomalaisista on sitä mieltä, että taide tuottaa elämyksiä, ja 79 % uskoo, että taide parantaa ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta. (TNS Gallup 2014 & 2016) Rakentamisessa on jo pitkään käytetty prosenttiperiaatetta taiteen lisäämiseksi asuinalueilla, kouluissa, kirjastoissa ja työpaikoilla. Nyt hallitus haluaa laajentaa prosenttiperiaatteen sosiaali-, ja terveysalalle osaksi palveluita, jotka vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin. Kyselyyn vastanneista peräti 80 prosenttia on sitä mieltä, että sairaaloissa ja hoitolaitoksissa tulee olla mahdollisuus […]

Lue lisää