Demos Helsingin vuosikertomus 2016

Demos Helsingin vuosikertomus 2016 keskittyy kuvaamaan ajatushautomomme yhteiskunnallisia vaikutuksia. Vuosikertomus koostuu viidestä artikkelista, joista kussakin kuvataan yhtä hanketta tai pidempää kehittämisprosessia ja sen aikaansaamaa muutosta. Pysyvien, merkittävien yhteiskunnallisten vaikutusten aikaansaaminen ei ole helppoa ja lähes yhtä vaikeaa on niiden mittaaminen. Erilaisten asioiden aikajänteet ovat hyvin erilaisia: yritysten strategiat voivat muuttua nopeasti ja radikaalisti. Demokraattisesti ohjattujen julkisten organisaatioiden ja järjestöjen muutos on vähän hitaampaa. Demos Helsinki tekee myös paljon asioita, joissa kokoamme ihmisiä yhteen kehittämään uutta, ilman organisaatioita tai niiden välissä. Näistä tilanteista syntyviä vaikutuksia on liki mahdotonta ennakoida, usein ne ovat epäsuoria. […]

Lue lisää

Työ 2040 -Skenaarioita työn tulevaisuudesta

Työ 2040 -skenaariojulkaisu nostaa julkiseen keskusteluun työtä muuttavia kehityskulkuja hypertuottavuudesta perustuloon. Työn muutos on oiva suurennuslasi yhteiskunnan muutoksen tutkimiseen, koska työ koskettaa meitä kaikkia. Julkaisun tarkoitus on tuoda esille tärkeimpiä teemoja, jotka muokkaavat työtämme – ja sitä kautta yhteiskuntaamme – ennen vuotta 2040. Julkaisu rakennettiin yhdessä laajan sidosryhmäjoukon kanssa. Skenaariot luotiin kahdessa työpajassa, jotka järjestettiin syksyllä 2016 – tavoitteena oli haastaa laajaa joukkoa työelämän rakentajia miettimään mahdollisia työelämässä tapahtuvia muutoksia. Nämä näkökulmat kiteytettiin julkaisussa kolmeen mahdolliseen tulevaisuusskenaarioon. Näitä skenaarioita tarkastelemalla voimme keskustella siitä, millaista yhteiskuntaa haluamme rakentaa. Ajatushautomo Demos Helsingin yhteistyössä […]

Lue lisää

Policy brief: Suomi tähtää kestävän kehityksen mallimaaksi

YK:n kestävän kehityksen ohjelma Agenda 2030 käynnistyi vuoden 2016 alusta, ja Suomi pyrkii ohjelman toteuttamisen kärkimaaksi. Suomen ympäristökeskuksen ja Demos Helsingin Avain2030 -hankkeessa tunnistettiin Suomen kestävän kehityksen kipupisteet ja menestystarinat kansainvälisten vertailujen ja sidosryhmien näkemysten pohjalta. Kehitystä kuvaavia mittareita ja niiden hyödyntämistä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa tulee edelleen kehittää. Agenda 2030 -toimintaohjelman ytimenä on 17 maailmanlaajuista tavoitetta, joissa YK:n asiantuntijaryhmä on tunnistanut yli 200 kestävän kehityksen indikaattoria, joilla on tulevaisuudessa tarkoitus arvioida ohjelman toteutumista. Kestävän kehityksen avainkysymykset ja toimintasuunnitelma 2030 -hanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. […]

Lue lisää

Suomella on hyvät edellytykset toteuttaa kestävää kehitystä

Valtioneuvoston kanslian tilaama Avain2030 on Demos Helsingin ja Suomen ympäristökeskus SYKE:n tuottama selvitys Suomen tilasta kansainvälisissä kestävän kehityksen vertailuissa, osana YK:n globaalia Agenda2030 toimintaohjelmaa. Alkuvuonna 2016 käynnistetyssä hankkeessa hahmotettiin kokonaiskuva kehityksen nykytilasta ja tunnistettiin Suomen heikkouksia ja vahvuuksia. Suomi menestyy hyvin kansainvälisissä kestävän kehityksen vertailuissa, vaikkakin sijoituksemme on viime vuosina laskenut useissa vertailuissa. Erityisesti sosiaaliseen eriarvoistumiseen ja työllisyyteen sekä ilmastokysymysten hoitoon ja luonnonresurssien kulutukseen tulee jatkotyössä kiinnittää huomiota. Voit ladata raportin tästä linkistä.    

Lue lisää

Kuinka digitalisaatio muuttaa liiketoimintaasi?

Hyperconnected business -julkaisu on personoitu raportti, joka auttaa yrityksiä luomaan uusia resurssiviisaita arvontuotannon malleja. Se perustuu Demos Helsingin tunnistamaan kuuteen arvontuotannon malliin, jotka digitalisaatio ja teknologinen kehitys mahdollistavat. Tutustu julkaisuun täällä.  Digitalisaatio ja internetin kehitys lisäävät digitaalisia yhteyksiä asioiden ja ihmisten välillä johtaen hyperkytkeytyneeseen maailmaan. Yritysten näkökulmasta se tarkoittaa radikaalia liiketoimintaympäristön muutosta. Muutokset, jotka ovat disruptoineet musiikki- ja media-alan haastavat nyt kaiken liiketoiminnan. Menestyäkseen yritysten on muokattava liiketoimintamalleja vastaamaan näihin muutoksiin. Hyperconeected business -julkaisu auttaa siinä tunnistamalla parhaat uudet tavat tuottaa arvoa ja tehostaa toimintaa teknologiaa hyödyntämällä.

Lue lisää

Demos Helsingin vuosikertomus 2015

Demos Helsinki on perustettu edistämään yhteiskunnallista muutosta. Meitä työntekijöitä ajaa eteenpäin halu kehittää ratkaisuja ihmiskunnan tulevaisuuden suuriin haasteisiin. Tähän vuosikertomukseen on koottu katsaus tavoista, joilla teemme yhteiskunnallista muutosta. Mukana ovat myös saavutukset, joista olemme kaikkein ylpeimpiä. Myös vuonna 2015 meille tärkein asia oli se, että saimme aikaan positiivista vaikutusta yhteiskunnassa. Demos Helsingin kehitys ja kasvu organisaationa ovat meille vasta toissijainen tavoite. Uskomme kuitenkin, että isompi Demos Helsinki saa aikaan enemmän vaikutuksia kuin pieni. Vuoden 2015 tuloksia tarkastellessa voi olla varma, että molemmat asiat menivät eteenpäin. Demos Helsinki kasvoi ensimmäistä kertaa […]

Lue lisää

Briefing: Liiketoimintaekosysteemin menestystekijät

Digitalisaatio ei koske vain tietokoneita. Ihmiset ja asiat hyperkytkeytyvät kun halvat, kaikkialla läsnäolevat sensorit yhdistävät virtuaalisen ja fyysisen todellisuuden. Suomalaisen yhteiskunnan ja liiketoiminnan on etsittävä uusia keinoja hyötyäkseen näistä mahdollisuuksista pitäen kuitenkin kiinni perinteisistä suomalaisista arvoista kuten luottamuksesta, tasa-arvosta ja ihmislähtöisyydestä. On keskeistä kuinka suomalaiset startupit ja suuremmat yritykset pystyvät kilpailemaan näiden arvojen avulla globaalilla markkinalla. Demos Helsinki ja Warwick Business Schoolin Aleksi Aaltonen selvittivät, mitä vaaditaan menestyvän suomalaisen liiketoimintaekosysteemin synnyttämiseksi. Aleksi Aaltonen kävi läpi yli 2000 numeroa 60 maailman parhaasta liiketoiminta-alan tieteellisestä julkaisusta löytääkseen vastauksen. Työpaperissa tunnistetaan 10 tärkeintä […]

Lue lisää

Näkökulmia kokeilurahoitukseen – Ehdotus kokeilurahoitusalustan perustamisesta

Demos Helsinki ja Suomen ympäristökeskus tekivät selvityksen suomalaisen kokeilurahoituksen nykytilasta. Tavoitteena oli selvittää, tarvitaanko kokeilujen tukemiseen uutta rahoitusvälinettä ja jos tarvitaan, miten sen tulisi toimia. Selvitys tehtiin kirjallisuuskatsauksella ja  yhteiskehittämällä yli 40 suomalaisen organisaation kanssa.  Selvityksen perusteella näyttää siltä, että kannattavinta on perustaa kokeilurahoitusalusta, joka yhdistää kokeilijat ja rahoittajat, mahdollistaa joustavan rahoituksen sekä tarjoaa tukea kokeilemiseen sekä parhaiden oppien skaalaamiseen. Selvitys luovutettiin kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle 15.4.2016. Lataa selvitys PDF-muodossa tästä Kysymyksiä tai palautetta: Mikko Annala, tutkija mikko.annala@demoshelsinki.fi +358 40 778 6062    

Lue lisää

Liikennekokeilijan opas

Kokeilu kuulostaa asialta, jota ei tarvitse suunnitella. Joskus sanotaan: “en ollut tosissani, kunhan kokeilin”. Todellisuus on päinvastainen. Kokeilu voi käynnistää suuria yhteiskunnallisia muutoksia, uusia palveluja ja muuttaa ihmisten käyttäytymistä. Demos Helsingin valmistelema kokeiluopas on suunniteltu siten, että sen neuvoja voi soveltaa niin suuriin kuin pieniin kokeiluihin. Opas on tehty helposti lähestyttävään ja kevyeen muotoon. Liikennekokeilijan opas on valmisteltu kolmen kuukauden selvitystyön tuloksena. Liikenne- ja viestintäministeriön tilaamassa hankkeessa Demos Helsinki järjesti 3 työpajaa liikennekokeilijoille, haastatteli asiantuntijoita ja teki 4 kyselyä. Kokeiluoppaassa on elementtejä, joita voi hyödyntää myös muiden aihepiirien kokeiluissa. Kokeileminen vaatii siis taitoja […]

Lue lisää

Tulevaisuusskenaarioita hyperkytkeytyneestä yhteiskunnasta

Demos Helsingin ja Naked Approach -konsortion tulevaisuusskenaario ”The Future as Told Through the Garden and the Streets” kuvaa keskeisiä yhteiskunnan epävarmuuksia ja paljastaa toisin olemisen mahdollisuuksia. Skenaariot kuvaavat maailmoja, joissa epävarmuudet ovat ratkenneet eri tavoilla. Aikajännettä kasvattamalla tämän hetken vääjäämättömältä tai kaoottiselta näyttävät kehitykset tulevat tietoisen päätöksenteon piiriin. Ratkaisut tulevaisuuden tekemiseksi on tehtävä aikajänteen avulla nyt, ei myöhemmin. Siksi julkaisussa annetaan konkreettisia toimintaohjeita eri portinvartijoille. Lisäksi muotoillaan seitsemän periaatetta (ks. aiempi versio periaatteista), joiden perusteella on mahdollista rakentaa pohjoismaisista arvoista ja vahvuuksista kumpuava hyperkytkeytynyt yhteiskunta. Julkaisun keskeinen lähtökohta on se, että tulevaisuuden ymmärtämiseksi on sisäistettävä seuraavat kolme […]

Lue lisää

Pohjoismaiset kaupungit digitaalisen vallankumouksen jälkeen

Smart Retro -hankkeen loppujulkaisu Nordic Cities Beyond Digital Disruption esittelee uudenlaisen tavan kehittää eläviä ja älykkäitä kaupunkeja. Sen mukaan urbaanin elämän ratkaiseva voimavara syntyy paikallisväestön osallistumisesta, hyvistä palveluista ja tiiviistä infrastruktuurista.  Viimeiset kaksi vuotta KTH CESC, Demos Helsinki sekä 12 muuta pohjoismaista kaupunkia, yritystä ja yliopistoa ovat tutkineet, kuinka rakennetun ympäristön eri toimijat voivat ohjata kaupunkeja menestyksen polulle. Rakennukset, palvelut ja kaupunkitoiminta ovat pitkään olleet hoitamatta. Uuden aallon älykkäät urbaanit palvelut työllistävät ja tekevät asumisesta mukavampaa. Nordic Cities Beyond Digital Disruption kokoaa kahden vuoden aikana tehdyt opit, testit ja skenaariot yhteen. ”Nordic Cities Beyond Digital Disruption is an excellent […]

Lue lisää

TANZICT – Ennakointi osana suunnittelua

Demos Helsinki worked in collaboration with Tanzania Commission of Science and Technology and National Planning Commission on how to create capabilities and use foresight and co-creation by conducting research project with a headline “the Future of Forests as a Resource for Tanzania”. The research process combined foresight methodologies and co-creation tools to create four scenarios on the future of forests until the year 2035.

Lue lisää

Cleantech valtaa kuluttajamarkkinat

Luonnonresurssien niukkuuden, nousevien polttoainekulujen, digitaalisuuden ja käyttäjälähtöisyyden leikkauspisteessä on valtava uusi liiketoimintamahdollisuus, johon tarttumiseen suomalaisilla on kaikki mahdollisuudet. Cleantechin uusi aalto, kuluttaja-cleantech, koostuu kuluttajarajapintaan suunnatuista ratkaisuista, jotka vähentävät luonnonresurssien käyttöä. Demos Helsinki ja Solved tekivät Tekesin tilauksesta selvityksen, jossa kartoitettiin kuluttaja-cleantechin mahdollisuuksia ja tehtiin asiantuntijahaastatteuiden pohjalta askelmerkit niihin tarttumiseen. Raportissa ehdotetaan suomalaisiksi painopisteiksi älykkäitä rakennuksia sekä älykästä liikkumista. Näihin teemoihin tarttumiseen ehdotetaan lista toimenpiteitä. Oikeilla ja nopeilla toimenpiteillä suomalaiset voivat päästä käsiksi nopeasti kasvaviin markkinoihin, joiden odotetaan kasvavan viidessä vuodessa useiden satojen miljardien kokoluokkaan.

Lue lisää

Design for Government -kokeiluilla ihmislähtöistä ohjausta

Tässä Design for Government -projektin raportissa ehdotetaan nopeasti käyttöönotettavaa toimintamallia, jonka avulla käyttäytymisperusteista tietoa voidaan hyödyntää ohjauksen suunnittelussa, ja ohjauksen kehittämisestä kokeiluilla saadaan vaikuttavampaa. Yhteiskunnallista ohjausta voidaan tehdä käyttäytymisperusteista tietoa hyödyntämällä aiempaa ihmislähtöisemmin, tehokkaammin ja kohdennetummin.

Lue lisää

Demos Helsingin vuosikertomus 2014

Uskomme, että uutta syntyy eritaustaisten ihmisten tehdessä töitä yhteisen päämäärän eteen. Niinpä tyypilliseen työpäiväämme kuuluu harvinaisen monenkirvaja joukko ihmisiä: asukas- ja käyttäjäryhmistä huippututkijoihin, rivityöntekijöistä suuryritysten johtoon, startup-yrittäjistä virkamiehiin ja aktivisteista poliitikkoihin. Katsoessamme vuotta 2014 tuntuu siltä, että teimme taas uuden hyppäyksen ja kasvatimme toimintamme kontaktipintoja aivan uusiin suuntiin. Työmme perustan muodostavat laajat tutkimushankkeet, joita tyypillisesti rahoittavat Euroopan komission, Nordic Innovationin ja Tekesin kaltaiset tutkimusrahoittajat. Hankkeet toteutetaan avoimella innovaatiomallilla: mukana kehitystyössä on tuloksia hyödyntäviä yrityksiä, järjestöjä ja kuntia, sekä käyttäjäryhmiä. Toinen kerros työssämme on jatkuvat pyynnöt auttaa järjestöjä, kuntia, ministeriöitä ja […]

Lue lisää

Ikuinen myötätuuli – sähköpolkupyörien tulevaisuus Suomessa

Sähköpolkupyöräily on kasvanut merkittäväksi ilmiöksi eri puolilla maailmaa. Ketterät ja nopeat sähköpolkupyörät ovat valloittaneet Hollannin, Saksan ja Kiinan pyörätiet ja pyöräilijöiden sydämet. Euroopan johtava pyöräilymaa Hollanti näyttää muille esimerkkiä: jopa 20 prosenttia Hollannissa myydyistä polkupyöristä on sähköisiä. Kiinassa on yli 100 miljoonaa sähköpyörää. Sähköpolkupyörät ovat rantautumassa myös Suomeen. Tulevaisuuden kaupungeissa sähköpolkupyörillä kuljetaan työpaikoille, kouluihin ja kauppaan. Sähköpolkupyöriä käytetään kaupunkipyörinä, niillä urheillaan ja retkeillään. Mutta tiedämmekö sähköpolkupyöristä jo riittävästi? Mitä sähköpolkupyörät ovat ja miksi niillä ajetaan? Keitä uudet käyttäjät ovat? Miksi sähköpyörät ovat kiinnostavia? Demos Helsinki tuotti Liikennevirastolle keväällä 2015 sähköpyöräilyä […]

Lue lisää

Sähköavusteisten polkupyörien tiekartta

Sähköavusteinen pyörä on kestävän liikkumisen innovaatio, jonka käyttö on monissa Euroopan maissa lisääntynyt vauhdilla. Tällä hetkellä sähköpyöriä myydään Suomessa vielä vähän, vain prosentti polkupyörämyynnistä. Kysyntä näyttäisi kuitenkin olevan lievässä kasvussa. Sähköavusteisella pyörällä tehty keskimääräinen matka on ulkomaisten kokemusten mukaan noin 10 km. Kaikista suomalaisten päivittäisistä matkoista kolme neljännestä on nykyisin alle 10 kilometrin pituisia, ja näistä 70–80 prosenttia tehdään henkilöautoilla. Kävelyn ja pyöräilyn osuus laskee nopeasti jo 1–2 kilometriä pidemmillä matkoilla. Potentiaalia sähköpyöräilyyn on siis olemassa. Sähköavusteisen pyöräilyn yleistymisellä olisi monia hyviä vaikutuksia: entistä pidempiä matkoja pyöräiltäisiin, tulisi uusia pyöräilijöitä, […]

Lue lisää

Terveyden tasa-arvon tulevaisuus

Terveyden tasa-arvon tulevaisuus on ensimmäinen julkaisu Demos Helsingin briefing-sarjassa, joka synnyttää keskustelutilaa tulevaisuuden kannalta tärkeille yhteiskunnallisille teemoille. Sen on kirjoittanut Demos Helsingin Associate Juha Mikkonen. Tämä briefing-paperi on suunnattu niille, jotka kehittävät suomalaista terveyspolitiikkaa. Työn tavoitteena on herättää keskustelua terveyden oikeudenmukaisesta jakautumisesta koko väestössä sekä siitä, mitä tutkimustiedon valossa tiedämme terveyteen yksilö- ja väestötasolla vaikuttavista tekijöistä.

Lue lisää

Smart Retro – Novel Way to Develop Cities

Smart Retro -projekti kehittää uusia palveluideoita asiantuntijoiden ja käyttäjien avulla. Lupaavimmat palvelut testataan oikeissa kaupunkiympäristöissä. Smart Retro -projektin tavoitteena on luoda uusia palveluita, arvokkaita kumppanuuksia ja lopulta pohjoismaalaiseen kontekstiin soveltuva uusi malli, joka yhdistää tehokkaasti uusien palveluiden luomisen rakennuskannan kunnostamiseen. Smart Retro – Novel Way to Develop Cities on pohjaselvitys, joka esittelee uuden lähestymistavan kaupunkikehittämiseen. Siinä yhdistyvät korjausrakentaminen, startup-yritykset ja julkiset tilat. Selvitys sisältää kuvaukset 15 smartup-yrityksestä, 13 korjausrakentamishankkeesta ja neljästä julkisten tilojen kehittämisprosessista.

Lue lisää

Terveyden tulevaisuudet -pohjaselvitys

Demos Helsingin Terveyden tulevaisuudet 2050 -hankkeen ensimmäinen julkaisu käsittelee suomalaisten terveyttä, valinnanvapautta ja niiden tulevaisuuteen vaikuttavia ilmiöitä. Valinnanvapauden lisääminen on yksi suomalaista terveyspalvelujärjestelmää parhaillaan uudistava ratkaisu. Valinnanvapauden on tarkoitus parantaa palvelujen laatua ja lisätä palveluja käyttävien ihmisten vaikutusvaltaa. Selvityksessä käydään läpi, mitä ihmisten terveyden kannalta hyvä valinnanvapaus vaatii toteutuakseen. Onko valinnanvapaudessa aineksia ratkaisemaan suomalaisten terveyden ongelmia? Miksi valinnanvapaus on ajankohtainen juuri nyt?

Lue lisää

Juurtunut paikallisuus – Paikallisuus, paikallislehdistö ja yhteinen arvo

Paikallislehdistön rooli demokratian luojana on keskeinen. Vaikka kiinnostuksen kohteet, arvot ja halut ovat moninaisia, paikka yhdistää erilaisia ihmisiä konkreettisissa sosiaalisissa yhteyksissä. Paikallislehdistön vaikeasti jäljiteltävä kilpailuetu piilee juurtuneen paikallisuuden toimintamallissa. Sillä tarkoitetaan paikallislehdistön sitoutumista paikallisen toimintaympäristön kehittämiseen niin paikallisdemokratian, eri yhteisöjen toiminnan kuin paikallisen liiketoiminnankin näkökulmista.   Juurtuneen paikallisuuden hyödyntäminen paikallislehden toiminnassa: 1. Empatiakykyä paikallista toimintaympäristöä ja siellä toimivia kohtaan. Tämä voi toteutua lisäämällä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. 2. Yhteistyötä, yhdessä tekemistä ja kehittämistä. Paikallislehden tulee olla aktiivinen ja läsnäoleva toimija, joka etsii yhteistyön mahdollisuuksia, ei kentän reunoilta huuteleva tuomari 3. Hyvästä […]

Lue lisää

Luo uudet markkinat! Neljä näkökulmaa kestävän liiketoiminnan kehittämiseen

SHAPE (Shaping Markets for Sustainability) -tutkimuskokonaisuus (2012–2014) keskittyi kestävään kehitykseen ja sille perustuvan talouden kriittiseen mahdollistajaan. Hankkeessa kehitettiin yritysten kykyä aktiivisesti edistää markkinoiden muutosta. Tutkimushanke kuului Tekesin Green Growth -ohjelmaan, ja sen toteuttivat yhdessä VTT, Demos Helsinki, Helsingin yliopisto, MTT ja Aalto-yliopisto. Partnereina mukana olivat myös Biolan, Fazer, Hoas, Ideapark, Innovaatio Oy Uusi Tehdas, Kauniainen, K-citymarket Paavola, Laulumaa Huonekalut, Palmia, Ravioli, Tredea, Unicafe / HYY-ravintolat ja Viestintäalan tutkimussäätiö. Kaikki edellä mainitut organisaatiot ovat myös osallistuneet hankkeen rahoitukseen. Lue loppuraportti täältä: http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2014/T205.pdf

Lue lisää

Yhteiskehittämisen työkirja

Yhteiskehittämisen työkirja on työkalu arvokkaampien sidosryhmäsuhteiden kehittämiseen. Työkirja kertoo siitä, kuinka miten yritykset voivat rakentaa uudenlaisten megatrendien muovaamille markkinoille kestäviä tuotteita ja palveluita yhteistyössä kuluttajaryhmien ja kansalaistoimijoiden kanssa. Työkirja auttaa tavoittamaan tarvitsemasi ryhmän ja syventämään yhteistyötä.

Lue lisää

17 tapaa luoda uusia markkinoita

Luonnonresurssit niukkenevat. Resurssikilpailu etenee seuraavien viiden vuoden aikana kuluttajamarkkinoille. Tämän tulevaisuuskatsauksen luettuasi tiedät, mille aloille ja miten muutos iskee ja mitä uusia mahdollisuuksia resurssikilpailu luo. Katsaus perustuu ennakoivaan tutkimukseen sekä käytännön liiketoiminnan kehittämistyöhön vertaishautomo Peloton Clubissa. Peloton Club on ketterä ja yhteisöllinen kasvuohjelma. Siinä yritykset luovat arvoa ratkomalla energiankäytön ongelmia. Katsauksesta löydät myös visiot siitä minkälainen on tulevaisuuden liiketoiminta, kaupunki, koti ja ruokajärjestelmä.

Lue lisää

Lähemmäs – Neljä polkua hyvinvoinnin paikalliseen rakentumiseen

Demos Helsingin ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön yhteistyössä tekemä skenaariotyö on tutkimus lähiyhteisöjen roolista tulevaisuudessa. Hyvä elämä ja hyvinvointi eivät ole yksilöprojekteja. Naapurustot, harrastuspiirit, koulutus ja työelämä ovat yhteiskuntaamme yhteen liimaavia lähiyhteisöjä, joissa luomme itsellemme ja ympärillemme hyinvointia. Kokemus hyvinvoinnista lähiyhteisössä syntyy sosiaalisten verkostojen, toimintamahdollisuuksien, elinolojen, palvelun ja työn yhteispelistä. Raportti kuvaa elämää vuonna 2025 neljän erilaisen tulevaisuudennäkymän kautta. Raportissa kuvataan, kuinka yhteiskunnan makrotason muutokset taloudessa, työelämässä ja arvoissa vaikuttavat lähiyhteisöihin ja hyvinvointijärjestelmään. Raportti on tuotettu monialaisen järjestö- ja asiantuntijajoukon kanssa tulevaisuuden tutkimuksen Delfoi- ja backcasting-menetelmiä hyödyntäen. Delfoi-kyselyjen ja haastattelujen avulla on tunnistettu […]

Lue lisää

Strateginen vastuullisuus – 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä

Demos Helsinki tutustui 20 case-yritykseen ja niiden vastuullisuuskäytäntöihin. Selvisi, että osa yrityksistä hakee hyvin tietoisesti ja aktiivisesti uusia markkinoita megatrendien tuottamasta muutoksesta. Suomen taloudessa keskisuurten yritysten merkitys kasvaa jatkuvasti. Sitran tilaama tutkimus Strateginen vastuullisuus – 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä keskittyi edelläkävijäyrityksiin, jotka ovat tehneet merkittäviä vastuullisuusvalintoja bisneslähtöisesti. Tavat toteuttaa vastuullisuutta vaihtelivat yritysten välillä merkittävästi. Vain osa niistä käytti suuremmille yrityksille tyypillistä vastuullisuusraportintia ja -standardeja. Meitä kiinnosti erityisesti, miten kestävän kehityksen toimista syntyy yrityksille kilpailuetua? Case-yritysten motivaatiot vastuullisuustoimien tekemiseen jakaantuvat kolmeen pääryhmään: Riskienhallintastrategia on yleensä vastaus yrityksen ulkoa tulleeseen kritiikkiin tai kritiikin uhkaan. Kustannustehokkuusstrategia syntyy […]

Lue lisää

Connecting sustainability and continuous innovation: Successful sustainability strategies in mid-size Finnish companies

In the article we examine the variety of strategic sustainability approaches of mid-size companies in Finland. The data consists of firm-level interviews with 20 companies. The companies that we look at are the ones that could be called forerunners – they are companies eager to grow and to make profit – while implementing a sustainable business strategy. The incentives for incorporating sustainability into core processes and strategy vary depending on the size of the organization. Large companies are often at the center of public attention, partly due to their greater […]

Lue lisää

From Global Champions to Local Loops: Sustainable Lifestyles in Europe 2050

Recent years have witnessed the growing number of more sustainable products, services and experimental social innovation initiatives. This signals that sustainable consumption and lifestyles may be achievable for a greater number of people than ever in post-industrial societies. However, a lot of imagination is needed to understand how the shift from the current overconsumption can be turned into sustainable lifestyles for all. On the one hand, we need a deeper understanding on how to scale up current promising practices. On the other hand, we need to know how far these […]

Lue lisää

Gatekeepers of Sustainable Innovation

Green economy is widely recognized as one of an essential drivers shaping businesses and innovation strategies in the coming years. However, only in very few consumer sector companies sustainability and innovation are interlinked in responsibilities of professionals: sustainability issues are often still too remote or marginal to be a key innovation driver for people working with innovation management. Here we aim at depicting alternative strategic approaches for bridging this gap and engaging different groups of professionals in seeing sustainability as a driver for innovation. The results of this paper and […]

Lue lisää

Ryhmien voima

Uusin käyttäytymismuutostutkimus osoittaa, että arkisilla ryhmillä on meihin valtava vaikutus – etenkin silloin kun pitäisi rikkoa omia rutiineja esimerkiksi kuluttajana. Samaan aikaan suomalainen järjestökenttä rakentuu entistä enemmän elämäntapojen ympärille. Tämä selvitys kertoo millainen tuo kenttä on, millaisia toimijoita yhdistysten sisältä löytyy – ja mitä se tarkoittaa yhteistyötä pohtivan yrityksen kannalta? Kiinnostavaa on erityisesti ryhmien avulla syntyvien uusien kestävien elämäntapojen ja markkinoiden levittäminen. Kestävät elämäntavat tarjoavat mahdollisuuden luoda yhteistä arvoa [shared value], jossa sekä yritys että yhteiskunta hyötyvät liiketoiminnasta. Tehokas väylä yhteiseen arvoon onkin yhteistyö yhteisöjen kanssa. Yritysten luoma arvo syntyy yhä […]

Lue lisää

Gatekeepers of Sustainable Innovation

Sustainability raising from the drivers of climate change, resource and energy scarcity is often seen as a source new kind of growth and therefore innovation. However, there seems to be a lack of cases of new business creation especially in services. We present here the gatekeeper model based on the idea that some professions have special potential in bringing about behaviour change that accelerates the shift towards sustainable business practices. Gatekeeper model has been tried out in a series of innovation workshops that bring together professionals from often neglected service sectors. We have focused especially on business related to consumer based greenhouse gas emissions, such as homes, transportation and food. This paper sheds light in the professions own estimates on how much they can impact consumers’ lifestyles. Our hypothesis is that by naming and entitling gatekeepers one unfolds new resources for innovation.

This paper was presented at The XXIV ISPIM Conference – Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth in Helsinki, Finland on 16-19 June 2013.

Authors: Mokka, Roope; Neuvonen, Aleksi; Korhonen, Satu; Pasanen, Sanna.

Lue lisää

Piilotettu osaaminen

Demos Helsinki ja CIMO kysyivät tuhansilta suomalaisilta työnantajilta ja opiskelijoilta kansainvälisen osaamisen merkitystä muuttuvassa yhteiskunnassa ja tulevaisuuden työelämässä. Tutkimuksessa selvisi, että Suomeen on syntymässä uusi kansainvälisten osaajien ryhmä, utelias luokka. Heissä yhdistyvät ongelmanratkaisukyky ja kiinnostus tulevaisuuden suuria kysymyksiä kohtaan.

Lue lisää

Koulu-käsikirja

Ajattele, miten ihmeellistä oppiminen on. Ilman sitä emme osaisi mitään. Emme pääsisi sängystä ylös, eivätkä kansantaloudet pyörisi. Silti oppimisen siirtämiseen ei ole peliä, joka olisi yleispätevä, helppo ja hauska. Nyt on. Koulun oppiaineena voi olla mitä tahansa: hauen perkaamista, ideointia, kansalaisvaikuttamista, liiketoimintasuunnitelman tekemistä, venäjän kielen alkeita tai itkemistä tahdon voimalla. Toisilta oppimisen ympärille järjestimme Koulu-nimisen tapahtuman elokuussa 2012 Lapinlahden entisessä mieleisairaalassa Helsingissä. Yhden päivän aikana siellä opetti 200 opettajaa 700 oppilasta sadoilla eri oppitunneilla. Tunnelma oli hurmioitunut. Koulu syntyi. Tämän käsikirjan avulla kuka tahansa voi järjestää Koulun.

Lue lisää

iFuture – Kestävien elämäntapojen moninaisuus

Kysynnän ja tarjonnan lait eivät päde kun kysymykseen tulevat luonnonvarojen niukkuus ja kasvavat kuluttajahinnat. Tämän seurauksena suhtautumisemme materiaan on hämärtynyt. Tavaraa tulee ja menee, aivan kuin se olisi täysin aineetonta. Tämä suhtautuminen on nyt murroksessa. iFuture – Kestävien elämäntapojen moninaisuus on Euroopan laajuinen tulevaisuuden elämäntapoja tutkiva kuluttajakysely. Profiloimme 80 osallistujaa heidän aineellisten jalanjälkiensä perusteella. Jokaista profiilia kohtaan kehitimme sarjan yhteiskunnallisia ja kaupallisia innovaatioita, jotka toteutuessaan vapauttaisivat kyseisen henkilön hänen raskaimmista päivittäisistä tottumuksistaan. Tämän aineellisten jalanjälkien ja kansainvälisten fokusryhmien ainutlaatuisen yhdistelmän pohjalta kehitimme uuden mallin kuluttajakäyttäytymiselle. ”The material prism”, tai aineellinen […]

Lue lisää

SPREAD – Kestävät elämäntapaskenaariot 2050

Harvaa yllättää tieto, että Eurooppalaiset elämäntavat ovat kestämättömiä pitkällä aikavälillä. Siitä huolimatta on tehty hyvin vähän kattavaa tutkimusta siitä, minkälaiset kestävät yhteiskuntarakenteet ja elämäntavat saattavat tehokkaasti disruptoida nykyisiä. Tämä skenaarioraportti esittelee tekemämme laajamittaisen ja perusteellisen tutkimuksen kestävien elämäntapojen kehityksestä tästä hetkestä vuoteen 2050. Skenaariot pohjaavat kahteen merkittävään epätietoisuuteen: tulevaisuuden teknologia on joko “pandeemista” tai “endeemistä”, ja tulevaisuuden yhteiskunnan johtava toimintaperiaate on joko ”ihmislähtöisyys” tai ”meritokraattisuus”. Näiden eri lähtökohtien pohjalta loimme neljä vaihtoehtoista elämäntapaskenaariota vuodelle 2050. Kyseiset neljä skenaariota ovat nimeltään Singular Super Champions, Governing the Commons, Local Loops sekä Empathetic Communities.  Työryhmä: Juha Leppänen, Aleksi Neuvonen, […]

Lue lisää

Muotoiltu huominen

Tekijät: Outi Kuittinen, Tommi Laitio, Juha Leppänen, Maria Ritola, Anna Vanninen, Simo Vassinen, Päivi Bergroth, Kristian Keinänen, Ari Känkänen, Hannu Kähönen, Saara Rautio, Kirsi Väkiparta Kesäkuussa 2012 Valtion muotoilutoimikunta ja ajatushautomo Demos Helsinki kokosivat 120 pohjoismaista muotoilun asiantuntijaa piirtämään päiväksi kuvaa muotoilun suunnasta. Tapahtuman tulokset koottiin Muotoiltu huominen – suomalaisen muotoilun tulevaisuus ja kansainvälistyminen -julkaisuun. Muotoilun rohkea tulevaisuuslupaus, julkiset palvelut ja organisaatiot uusien ratkaisujen kokeiluympäristönä, kokeileva projektirahoitus ja uusi ajattelu paikoista ja rajoista ovat raportin esittelemät neljä sysäystä vaikuttavampaan muotoiluun ja parempaan tulevaisuuteen. Julkaisu sisältää konkreettisia toimintaehdotuksia muotoilun ja muun […]

Lue lisää

Puhuvat seinät – ja 11 muuta ehdotusta viisaaseen asumiseen – HOAS Laboratorio

Tekijät: Tommi Laitio, Roope Mokka, Aleksi Neuvonen, Tuuli Kaskinen, Juha Leppänen, Satu Kivipuro, Pirjo Kotajärvi, Anna Lassus, Liina Länsiluoto, Jari Nupponen, Mika Oksanen, Jaana Rapo, Heikki Valkjärvi, Saara Widenäs HOASin ja ajatushautomo Demos Helsingin puolitoistavuotisessa design-projektissa kehitettiin opiskelija-asumisen yhteisöllisyyttä ja haettiin keinoja vähentää asumisen energiankulutusta. Demos Helsinki muokkasi Hoas-laboratorion vuosien 2010–2012 kokeiluista kaksitoista toimintaehdotusta. Viisaan asumisen järjestelmä seisoo neljällä jalalla: toiminta, talot, viestit sekä tieto.

Lue lisää

10 teesiä ja 100 lupausta – Manifesti lasten ja nuorten liikkumisesta

Tekijät: Olli Alanen, Sini Hirvonen, Tuuli Kaskinen, Tommi Laitio, Juha Leppänen, Aleksi Neuvonen, Roope Mokka, Maria Ritola, Simo Vassinen Toimittanut: Riku Siivonen Graafinen suunnittelu: Kirmo Kivelä 10 teesiä ja 100 lupausta kertoo mitkä ovat oikeat kysymykset kun mietitään lasten ja nuorten liikkumista ja urheilua seuraavan vuosikymmenen aikana. Fyysisen aktiivisuuden vähentyminen on yksi aikamme suurista haasteista. Sen ratkaisuun tarvitaan valtava joukko portinavaajia: toimijoita, jotka voivat tarjota omat konstinsa tarttua yhteiseen ongelmaan. Kuinka lähiympäristö muutetaan liikuttavaksi? Kuinka tietokonepelit saavat hien pintaan? Kuinka seurat, koulut, päiväkodit ja kilpailut muuttuvat käyttäjälähtöisiksi? Näistä on liikkuvat […]

Lue lisää

Parempi diili – Yhteiskunnallisen yrittäjän riemulaulu

Kirjoittajat: Anne Bland, Antti Hautamäki, Matias Helinko, Markku Jussila, Outi Kuittinen, Tommi Laitio, Maija Lassila, Martti Malmivirta, Noora Marttila, Roope Mokka, Simo Vassinen, Kaisa Viitanen Valokuvat: Matias Helinko, Jussi Puikkonen, Marek Sabogal (Viewmasters), Perttu Saksa (Viewmasters), Simo Vassinen Kuvitukset: Rami Niemi, William Koski, Vänskap AD: Pekka Toivonen (Kasino Creative Studio) Paremmassa diilissä kuvataan, kuinka hyveellisestä ongelman ratkaisusta on nopeasti tullut markkinaetu. Se auttaa parhaiden asiakkaiden, kumppaneiden, työntekijöiden ja fanien hankkimisessa. Aikakauslehden muotoon tuotettu puheenvuoro nostaa esille ihmisiä, jotka tuottavat yhteiskunnallista hyvää yrittämisen keinoin. Julkaisu on osa Demos Helsingin ja liikkeenjohdon […]

Lue lisää

Seitsemän kertaa demokratia – Samoilla lauteilla 2010

Tekijät: Olli Alanen, Karina Jutila (e2), Leena Koivisto (e2), Tommi Laitio, Aleksi Neuvonen, Mikko Rissanen, Tuula Tuomi, Simo Vassinen. Kansalaisyhteiskunnan tuotekehitykseen paneutui 30.-31.8.2010 Tuusulan Gustavelundissa järjestetyssä Saunassa viisikymmentä päättäjää, tutkijaa ja tekijää yhteiskunnan eri sektoreilta. Vastauksena ihmisten poliittisten tarpeiden muutokseen kurssilla kehitettiin yhdessä useita tulevaisuuden osallistumisen ja vaikuttamisen edellytyksiä parantavia toimenpiteitä. Raportti esittelee näistä toimenpiteistä seitsemän. Nämä toimenpiteet eivät yksin vastaa kaikkiin käsillä oleviin politiikan ja demokratian ongelmiin. Eri näkökulmista ne kaikki kuitenkin kuvaavat sitä kansalaisuuden muutosta, johon meidän on yhteiskuntana pakko vastata. Sauna 2010 –kurssin pääyhteistyökumppaneita olivat oikeusministeriön demokratia- […]

Lue lisää

Metropolin hyvinvointi

Tekijät: Olli Alanen, Antti Hautamäki, Tuuli Kaskinen, Outi Kuittinen, Tommi Laitio, Roope Mokka, Aleksi Neuvonen, Kaisa Oksanen, Satu Onnela, Mikko Rissanen, Simo Vassinen, Ville Viljanen Graafinen suunnittelu: Suunnittelutoimisto BOTH Helsingin seudulla on ainutkertainen mahdollisuus sitkeään vaurauteen. Alueen vahvuus on osaamiseen laajuus. Metropolin kestävä menestys voi syntyä vain ihmisistä. Heidän kanssaan alue voi rakentaa kestävää hyvinvointia. Se tarkoittaa, että asetamme ihmiskunnan suurten haasteiden ratkaisemisen etusijalle niin julkisella sektorilla, yrityksissä kuin yksilöiden ja yhteisöjen toiminnassa. Se onnistuu, jos metropolin ihmisten kaikenlainen osaaminen ja into saadaan suunnattua aikamme häijyimpiin ongelmiin. Tämä on ainoa […]

Lue lisää

Superyksilöistä joukkovoimaan – Mitä osaamispuheessa puhutaan ja pitäisi puhua

EK:n Oivallus-hankeen II esiselvitys Demos Helsinki 14.6.2010 Tekijät: Tuuli Kaskinen, Outi Kuittinen, Tommi Laitio, Mikko Rissanen, Outi Silfverberg, Tuula Tuomi Millainen on tulevaisuuden työelämä? Millaista osaamista ja minkälaisia osaajia siinä tarvitaan? Missä tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista opitaan ja ketkä sitä opettavat? Miten ajan, paikan, ihmisen ja luonnonvarojen murrokset liittyvät tulevaisuuden osaamistarpeisiin? Superyksilöistä joukkovoimaan on Elinkeinoelämän keskusliiton Oivallus-ennakointihanketta varten. Työssä analysoidaan, mistä osaamistarvekeskustelussa puhutaan paljon, mistä ei ole puhuttu ja erityisesti, mistä pitäisi puhua enemmän. Raportti päättyy kuuteen suositukseen.  

Lue lisää

Onnellisuuspoliittinen manifesti

Useimmat meistä arvostavat onnellisuutta vaurautta enemmän. Demokraattisessa yhteiskunnassa tämän tulisi vaikuttaa politiikkaan. Viime vuosina lisääntynyt onnellisuustutkimus osoittaa, että olemme ällistyttävän huonoja arvioimaan, mikä todella tekisi meistä onnellisempia. Tavoittelemme sitä usein myös keinoin, jotka tuhoavat tulevaisuuden hyvinvoinnin mahdollisuuksia. Olemme tilanteessa, jossa uudet haasteet vaativat uusia mekanismeja. Onnellisuuspolitiikassa on kyse juuri näiden mekanismien kehittämisestä ja hyödyntämisestä. Onnellisuustutkimuksen tarjoaman tiedon avulla onnellisuuden rakentamisen pitäisi olla entistä helpompaa.  Manifesti kertoo, kuinka parempi vapaa-aika, osallistuminen, mielekäs yhdessä tekeminen, hyvinvoimisen uuden kulttuurin luominen ja ihmissuhteiden syventäminen tekevät onnellisuuden rakentamisesta mahdollista ja oikeudenmukaista. Tekijät: Olli Alanen, Tuuli […]

Lue lisää

Samoilla lauteilla 2030: Gore-Tex-rajojen aika on ohi

Tekijät: Karina Jutila, Tommi Laitio, Roope Mokka, Aleksi Neuvonen, Maria Riala Suomen todellinen tulevaisuuden valinta ei ole, haluammeko maahanmuuttoa, vaan miksi erilaiset ihmiset haluaisivat toimia yhteiskunnan rakentamisen eteen. Parempi arki on muutakin kuin elintarvikeketjun slogan. Lasten koulu, oman äidinkielen opetus, tasa-arvoinen kohtelu työnhaussa ja puolison työllistyminen ovat kovinta resurssi- ja elinkeinopolitiikkaa.  Demos Helsingin ja Ajatuspaja e2:n puheenvuoro ”Samoilla lauteilla” kuvaa arkea ja juhlaa vuoden 2030 Suomessa, joka on itsetuntoisesti auki. Puheenvuoro perustuu ajatushautomoiden järjestämään Sauna-päättäjäkurssiin maahanmuutosta ja globaalitaloudesta, jolle osallistui noin 30 suomalaista päättäjää, tutkijaa ja johtavaa asiantuntijaa. Demos Helsingin […]

Lue lisää

2050: Luotatko rahaan vai ystävään?

Tekijät: Tuuli Kaskinen, Tommi Laitio, Roope Mokka, Aleksi Neuvonen Kumman sinä ottaisit mieluummin? Maailman, jossa kaikki on reilua ja läpinäkyvää, mutta maksullista. Vai maailman, joka pyörii intohimoisen harrastamisen ja laajojen ystäväpiirien ympärillä, mutta vaatii vaivannäköä. Edellisen neljänkymmenen vuoden aikana yksi sukupolvi on muuttanut järisyttävän paljon. Suurten ikäluokkien nuoruudessa vuoden 1969 paikkeilla syntyivät aikamme peruspilarit: halpaan energiaan ja omien halujen tyydyttämiseen perustuva kulutuskulttuuri. Seuraavista neljästäkymmenestä vuodesta taas on olemassa harvinaisen paljon perusteltua ymmärrystä. Kenties ensi kertaa historiassa tiedämme jotain tulevaisuudesta, koska reunaehdot ihmiskunnan mielekkäälle olemassaololle ovat niin tiukat.  Kykymme nähdä tulevaisuuteen […]

Lue lisää

Tehokkuudesta jakamiseen – tietoyhteiskunnan uusi vaihe

Tekijät: Pirkka Åman, Tuuli Kaskinen, Outi Kuittinen, Roope Mokka, Aleksi Neuvonen Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta pyysi Demos Helsinkiä ajattelemaan tietoyhteiskunnan tulevaisuutta. Paljastui, että siitä on olemassa kaksi hyvin erilaista näkemystä. Julkaisu ”Tehokuudesta jakamiseen – tietoyhteiskunnan uusi vaihe” perustuu valiokunnan viime vuonna järjestämään Tietoyhteiskunta-akatemiaan, joka kokosi yhteen suomalaisen tietoyhteiskunnan tekijöitä ja asiantuntijoita. Julkaisussa ovat myös seminaarin kirjalliset puheenvuorot. Tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 2/2009, ISBN 978-951-53-3191-5 (nid.), ISBN 978-951-53-3192-2 (PDF)

Lue lisää

Gatekeepers changing consumers’ behaviour in energy consumption

Authors: Tuuli Kaskinen, Outi Kuittinen, Aleksi Neuvonen, Roope Mokka  When analysing energy-relevant decisions, we have noticed that there are once-in-a-lifetime decisions (e.g. choosing the family home) that set the energy consumption, at a relatively fixed level, for years to come. When examining energy decisions further, the prime importance of gatekeepers emerges: they are professional and peer opinion leaders as well as retail organisations that influence consumers’ big energy choices. Article has been be published as part of the Future of the Consumer Society conference proceedings.  

Lue lisää

Talsinki / Hellinna

Tekijät: Roope Mokka, Artturi Kröger, Maria Riala, Pirkka Åman, Aleksi Neuvonen, Simo Vassinen, Tuuli Kaskinen, Outi Kuittinen  Talsinki / Hellinna -kirjan aiheena on ajatus Helsingin ja Tallinnan kaksoiskaupungista ja kaksoiskaupunkilaisista. Kirjassa tarkastellaan niin kaupunkien hallinnosta rakentuvia yhteistyömahdollisuuksia kuin ruohonjuuritason kehitystä ja ilmiöitä.  

Lue lisää

Portinvartijat – eli kuinka tehdä energiansäästöstä mahdollista

Tekijät: Tuuli Kaskinen, Outi Kuittinen, Aleksi Neuvonen, Roope Mokka, Maria Riala Graafinen suunnittelu: Kirmo Kivelä ja Inari Savola Tutkimuksessa tarkastellaan energiankulutusta arjen valintatilanteiden näkökulmasta ja tunnistetaan portinvartijoita eli ammattiryhmiä, palveluja tarjoavia organisaatioita ja vertaisvaikuttajia, jotka ohjaavat kuluttajien energiavalintoja. Demos Helsingin julkaisu, toukokuu 2009.Julkaistu myös Sitran julkaisusarjassa (Sitra 282). ISBN: 978-952-200-086-6 (pdf), 42 sivua

Lue lisää

Ei kehitystä ilman ilmastoa

Tekijät: Tuuli Kaskinen, Olli Alanen, Aleksi Neuvonen, Pirkka Åman Selvitys esittelee kehitys- ja ilmastopolitiikan risteyskohtia, YK:n ilmastopolitiikkaa ja ilmastonmuutokseen liittyviä peruskäsitteitä erityisesti kehitysyhteistyön tekijöiden käyttöön. Julkaistu Kepan Taustaselvitykset-sarjassa huhtikuussa 2009. ISBN: 978-952-200-086-6, 42 sivua

Lue lisää

Low2No – Luo vihreät markkinat itse

Tarvitsemme lisää kestäviä jokapäiväisen kulutuksen tuotteita. Tarvitsemme enemmän käyttäytymisen muutokseen pohjautuvia tuotteita ja palveluita. Suurimmalle osalle yrityksistä kestävän kulutuksen luominen on erittäin hankalaa. Tämän päivän eko-yritykset tuottavat ennen kaikkea kömpelöitä ja kalliita ekoversioita valtavirran tuotteista. Todellinen menestys kuitenkin vaatii kuluttajakäyttäytymisen muutosta sekä uusien markkinoiden luomista uusia tuotteita ja palveluita kehittämällä, niin kuin McDonald’s teki ravintoloille, Apple kännyköille, Yellow Tail viineille ja Airbnb hotelleille. Portinvartijoiden löytäminen on ensiarvoisen tärkeää, kun luodaan uusia markkinoita käyttäytymisen muutoksen avulla. Artikkelimme esittelee tehokkaan tavan yhdistää käyttäytymisen muutos ja uusien markkinoiden luominen. Menetelmällä on yhtymäkohtia Michael […]

Lue lisää

Consider it solved! Kuinka Suomi ratkaisee maailman viheliäisimmät ongelmat

Maiden brändäyksessä on kyse niiden ainutlaatuisten kollektiivisten vahvuuksien tunnistamisesta ja hyödyntämisestä. Tämän pohjalta luotiin Suomelle maabrändi. Tämä raporttii tuo maabrändäämiseen uuden ulottuvuuden: brändin määrittämisen sijaan tutkimme kuinka brändi saattaa yhteen maailmanlaajuisen kysynnän ja paikalliset vahvuudet. Tällä tavoin suomalaisille teollisuuden aloille, kaupungeille ja monille muille organisaatioille annettiin suoria ohjeita kuinka tehdä Suomesta maailman viheliäisimpien ongelmien ratkaisijan. Tekijät: Tuuli Kaskinen, Tuula Kousa, Outi Kuittinen, Tommi Laitio, Antti Lippo, Roope Mokka, Aleksi Neuvonen, Tuula Tuomi, Simo Vassinen

Lue lisää

Hyvän työn manifesti

Tekijät: Roope Mokka, Aleksi Neuvonen, Maria Riala, Simo Vassinen, Olli Alanen, Tuuli Kaskinen, Pirkka Åman Työ- ja elinkeinoministeriö halusi nostaa esiin uusia ajatuksia siitä, mitä hyvä työ ja työelämä ovat eri sukupolville. Ministeriö kutsui ajatushautomo Demos Helsingin toteuttamaan ajatusten keräämisen ja jalostamisen toimintaehdotuksiksi. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu, huhtikuu 2009.

Lue lisää

Helsingin seutu 2050

Tekijät: Aleksi Neuvonen ja Roope Mokka yhdessä NOW for Architecture and Urbanismin, WSP Finlandin ja Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen kanssa.  Helsingin seutu 2050 oli 14 kunnan yhteinen kehittämishanke, joka syntyi Greater Helsinki Vision 2050 -ideakilpailun pohjalta. Näkökulmia seutuvisioon esittelee kilpailussa ja hankkeessa syntyneet ideat. Julkaistu Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen julkaisusarjassa 5/2008. ISBN: 978-952-223-347-9    

Lue lisää

Yksilön ääni – Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla

Tekijät: Aleksi Neuvonen ja Roope Mokka  Hyvinvointiin kuuluu olennaisesti mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja kokea se mielekkääksi. Tästä lähtökohdasta kirjoittajat ehdottavat hyvinvointiyhteiskunnan syvällistä reformia sosiaalisten innovaatioiden avulla. Julkaistu Sitran raportteja -sarjassa (nro 69) marraskuussa 2006.  ISBN: 951-563-544-6

Lue lisää

Gatekeepers changing consumers’ behaviour in energy consumption

When analysing energy-relevant decisions, we have noticed that there are once-in-a-lifetime decisions (e.g. choosing the family home) that set the energy consumption, at a relatively fixed level, for years to come. When examining energy decisions further, the prime importance of gatekeepers emerges: they are professional and peer opinion  leaders as well as retail organisations that influence consumers’ big energy choices. Authors: Tuuli Kaskinen, Outi Kuittinen, Aleksi Neuvonen, Roope Mokka

Lue lisää